Imajući u vidu misiju, viziju i strategiju razvoja kompanije „Promed d.o.o“, opredelili smo se za kontinuirano unapređenje efektivnosti i efikasnosti implementiranog integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zdravljem i bezbednošću na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 u području uvoza, distribucije i servisiranja medicinske opreme i sredstava kroz:

 • Ispunjenje potreba i očekivanja klijenata, krajnjih korisnika i svih drugih zainteresovanih strana kroz stalno unapređenje ponude proizvoda, servisnih i drugih vrsta usluga iz oblasti medicinske opreme i medicinskih sredstava, a uzevši u obzir sve prepoznate rizike i prilike poslovaja.
 • Razvoj partnerskih odnosa i unapređenje saradnje sa inostranim dobavljačima medicinske opreme i medicinskih sredstava.
 • Širenje asortimana medicinskih proizvoda i sredstava u cilju poboljšanja kvaliteta ponude, prevenciji zagađenja i ponudi proizvoda sa smanjenim uticajem na životnu sredinu.
 • Definisanje odgovornosti i ovlašćenja svih zaposlenih koji su svojim radom uključeni u integrisani sistem menadžmenta.
 • Dosledno poštovanje svih primenjivih zakonskih i drugih zahteva koji su u vezi sa delatnošću kompanije, a u domenu celokupnog integrisanog sistema menadžmenta.
 • Brigu o zaštiti životne sredine i okruženju u kome radimo.
 • Brigu o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih i svih lica koja sarađuju sa kompanijom.
 • Sistemsko preuzimanje korektivnih mera i kontinuiranog praćenja rezultata aktivnosti kompanije u cilju stalnog unapređenja kvaliteta pruženih usluga, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Kompetentnost i posvećenost inovativnosti, kao i profitabilnosti poslovanja što se ispoljava kroz stručnost, motivisanost, podsticanje inicijative zaposlenih i timski rad.

Svi zaposleni su upoznati sa politikom kvaliteta kompanije „Promed d.o.o“ i u svakodnevnom radu teže da je u potpunosti sprovedu kroz stalno preispitivanje i poboljšanje performansi integrisanog sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zdravljem i bezbednošću na radu.

Sertifikati

 • ISO 14001:2004
 • BS OHSAS 18001:2007
 • ISO 9001:2008